Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 26 2014

speechless
09:26
Reposted fromweightless weightless viamefir mefir
speechless
09:24
Trzeba wszystko uporządkować. Musisz się zdecydować, czego chcesz się trzymać. Musisz wiedzieć, co trwa, a co przeminęło. I czasami ustalić, czego nigdy nie było. I musisz sobie pewne rzeczy odpuścić
— Lois Lowry
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir
speechless
09:24
Tak, kobiety mają porąbany mózg. Tworzenie scenariuszy, rozbieranie prostej sytuacji na mikro albo nawet nano-kawałki, doprowadzanie do tego możliwych rozwiązań i myśli… to nasze hobby. 
Reposted fromcytaty cytaty viamefir mefir
speechless
09:22
Każda kobieta potrzebuje wiedzieć, że ktoś jest w niej zakochany. Że ją kocha to jedno, ale zakochanie, właśnie to trochę nierealne wariowanie na jej punkcie, bez tego kobieta czuje się niepełna.
— zabka dawno temu
Reposted fromzabka zabka viamefir mefir
speechless
09:22
6343 b30d 420
Reposted fromdusielecc dusielecc viamefir mefir
speechless
09:20
2246 31be 420
Reposted fromcoffeepleasure coffeepleasure viamefir mefir
speechless
09:17
speechless
09:15
- Jesteście ze sobą od dwudziestu pięciu lat.
- Jesteśmy dłużej razem niż osobno.
- Tata mówił, że po pierwszej randce wsiadł do samochodu i tak za tobą tęsknił, że musiał wrócić.
- Wiem, patrzyłam na niego z okna. Gdy zobaczyłam, że wraca, prawie rzuciłam mu się w ramiona.
- Powinnaś była to zrobić.
- Wiem, ale zwykle za dużo myślę.
- To prawda.
- Nie popełniaj tego samego błędu.
— Mój przyjaciel Hachiko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
speechless
09:15
3291 a10d 420
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
speechless
09:14
8644 3f1e 420

(...) A przed człowiekiem schronić się można jedynie w objęciach innego człowieka.
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viamefir mefir

November 25 2014

speechless
10:18
Reposted fromredheadlady redheadlady viamefir mefir
speechless
10:18
Reposted fromtimetolove timetolove viamefir mefir
speechless
10:17
Reposted fromwinnym-swiecie winnym-swiecie viamefir mefir
10:17
speechless
10:00
Reposted fromcube cube viamefir mefir
speechless
09:56
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamefir mefir
speechless
09:55
9211 4f6a 420
Reposted fromriseme riseme viajdeg jdeg
speechless
09:54
Reposted fromostatni ostatni viamefir mefir
speechless
09:54
Reposted fromwdzienniku wdzienniku viamefir mefir
speechless
09:47
3060 9b58 420
Reposted fromniewychowana niewychowana viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl